Kulturbrons arbetsmetod

Främjande hälsoarbete fokuserar på att stärka det friska hos individer, medan förebyggande arbete inriktas på faktorer som påverkar risken för sjukdom. Aktiviteter som främjar psykisk och fysisk hälsa leder många gånger även till att psykisk och fysisk ohälsa förebyggs. Det finns inget direkt terapeutiskt mål med Kulturbrons aktiviteter men mycket talar för att de kan bidra till att förbättra det psykiska välbefinnandet och minska graden av psykisk ohälsa. Den huvudsakliga avsikten med gruppaktiviteterna är att bryta upplevelsen av vanmakt och isolering och att skapa mening genom musiken. Värdet i att delta i en aktivitet där man får kontakt och samskapa med andra människor ska inte heller underskattas.​

RÖRELSE - rörelseglädje

Med hjälp av rörelse som avleder tankarna kan deltagaren uppleva stolthet och stunder av glädje vilket inte bara kan reducera stress utan också förbättrar förmågan att hantera stress.

KREATIVITET - skaparglädje

Kreativt skapande är ett kraftfullt verktyg för att stärka en människas självkänsla och självförtroende. Att få skapa musik med olika toner, ackord, rytmer och ljud ger deltagarna en möjlighet att få känna stolthet och glädje vilket i sig reducerar stressnivån i den egna hjärnan.

AVSPÄNNING - vila

Vi definierar avspänning som ett psykiskt och fysiskt tillstånd där deltagaren kan känna sig befriad från belastning eller spänning. När stress påverkar en persons normala funktion har avspänningsövningar visat sig vara effektivt för att sänka stressnivån.

TILLSAMMANS - musik

Upplevelser av att höra samman, vara sammankopplad med andra, vara accepterad och älskad är några av människans grundläggande behov. När man lyssnar på musik tillsammans med människor eller skapar musik i grupp så känns det som om att man har ett samförstånd och är tillsammans på ett betydande sätt. Det kan även ha en lugnande och avstressande effekt och genom musiken erbjuder vi inte bara ett kreativt rum för deltagaren att uttrycka sig själva på ett upplyftande sätt utan underlättar skapandet av nya relationer, stärker det sociala stödet och en känsla av sammanhang. Vi skapar tillsammans.

©2018 by Kulturbron. Proudly created with Wix.com